De klant centraal vraagt
om hervorming van zorg 
Onze uitgangpunten voor de zorginkoop van 2018

Voor medisch specialistische zorg en de GGZ zal de groeiende zorgvraag in onze ogen opgevangen moeten worden door meer aandacht te vragen voor gepaste zorg en verbetering van de doelmatigheid. Als er meer zorg nodig is door bijvoorbeeld vergrijzing, dan moet dat komen uit zinnigere en zuinigere zorg tegen een reële prijs. Dat is waar onze klanten voor willen betalen: gepaste zorg tegen een reële prijs. Dat betekent dat we voor MSZ en GGZ niet meer zorgbudget reserveren bij de inkoop dan we nu uitgeven. Kunnen we elkaar vinden in een visie op het verbeteren van de doelmatigheid en een transitie naar meer zorg thuis, dan behoort een meerjarenafspraak tot de mogelijkheden. 

Ook bij de segmenten wijkverpleging, zorg in de wijk, eerstelijnsverblijf en zintuiglijke gehandicapten hanteren we plafondafspraken gezien de nog onbeheerste ontwikkeling van de zorgkosten. Maar dit doen we op een slimme manier, om te voorkomen dat we voor onze klanten wel de zorg betaalbaar houden maar daarmee de toegankelijkheid beperken of de innovatie vertragen. Zo verdelen we bijvoorbeeld zorgbudgetten soms in twee rondes in plaats van één om de keuze van onze klanten voor zorgaanbieders te volgen en groei te stimuleren bij meer doelmatige zorgaanbieders. Ook bemiddelen we onze klanten naar aanbieders met ruimte in hun plafondafspraak.

Voor extramurale farmacie wil Zilveren Kruis toe naar financiering van apotheken op basis van de kosten die zij maken op zowel zorgverlening als distributie. Daarmee staan we een nieuw bedrijfsmodel van de apotheek voor.

We sturen op kosten om zorg voor onze klanten betaalbaar te houden
De klant centraal vraagt
om een hervorming
van zorg

We zetten stappen op twee van onze drie inkoopambities

In 2016 hebben we in onze Inkoopstrategie drie ambities geformuleerd. We continueren deze lijn voor het inkoopbeleid 2018.

We hebben de prioriteit voor 2018 gezet op onze eerste ambitie “zorgverlening mogelijk maken”. Daar zoeken we naar mogelijkheden om de zorgkosten en de administratieve lasten te verlagen. Voorbeelden zijn het terugdringen van de administratieve lasten bij hulpmiddelen en meerjarige contracten in de sector zintuiglijk gehandicapten.

Bij onze tweede ambitie ”herkenbare verbetering realiseren” werken we met zorgmodules. Ook in 2018 zijn er nieuwe modules. In de module kinderdiabetes ondersteunen we de overdracht tussen de kinderarts en de internist. In de module ouderen langer thuis versterken we de eerstelijns verblijfsfunctie om te voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig (lang) opgenomen worden in het ziekenhuis. We verbeteren de zorg voor mensen met prostaatkanker door toe te werken naar concentratie. Een laatste voorbeeld betreft de stappen die we zetten in hartzorg thuis. Dit laatste voorbeeld is illustratief voor hoe we via innovatie en samenwerking met zorgaanbieders willen bijdragen aan de kwaliteit van leven van onze klanten.

Onze derde ambitie is “onderscheidend zijn voor onze verzekerden”. Duidelijk is dat beheersing van zorgkosten op dit moment voor onze verzekerden de hoogste prioriteit heeft. Daarom heeft dat onze prioriteit bij inkoop. Bij de ontwikkeling van de vergezichten voor de vijf klantgroepen krijgt deze ambitie veel aandacht en waar mogelijk leidt die tot modules of dienstverlening die exclusief is voor onze verzekerden.

Onze uitgangspunten voor de zorginkoop van 2018