We letten op
kwaliteit én kosten  
Voorwoord Olivier Gerrits 

Zilveren Kruis wil klanten met raad en daad terzijde staan. Bij het betalen van zorg, het regelen van zorg én het streven naar vitaliteit. Door zorginkoop en innovatie verbeteren we de gezondheid van onze klanten en versterken we hun positie in het zorgproces. We doen dit samen met onze klanten en hun omgeving in het zorgveld.

Bij zorginkoop gaat het erom zowel op kwaliteit als op kosten te sturen en daarbij de juiste balans te vinden. Wat betreft kwaliteit: binnen de zorg geven we ruimte voor ontwikkelingen die onze klanten een betere kwaliteit van leven en meer eigen regie bezorgen, bijvoorbeeld door verplaatsen van zorg naar huis. We willen sturen op doorbraken in de manier waarop de zorg is georganiseerd om de zorg voor onze klanten te verbeteren. Klantmandaat is hierbij altijd het uitgangspunt: we toetsen of ons beleid aansluit bij wat onze klanten belangrijk vinden. We bewaken de toegankelijkheid van de zorg en zorgen voor voldoende keuzemogelijkheden.

Verbeteren van kwaliteit vraagt om een meerjaren aanpak en die moeten we combineren met een nadrukkelijke focus op kosten en doelmatigheid: we leggen onszelf de verplichting op te zorgen dat de premie voor onze klanten betaalbaar blijft. We zien grote verschillen in prijzen voor zorg van vergelijkbare kwaliteit en onze verzekerden willen dat we scherp op kosten letten om de premie betaalbaar te houden voor iedereen.  Daarom is er in 2018 ook aandacht voor zorg die niet doelmatig is of afwijkt van de stand van de wetenschap en praktijk. Dat vraagt om keuzes en die gaan we niet uit de weg. Dat is waarom we zeggen: in termen van zorginkoop wordt 2018 een spannend jaar.

1 / 3
Klanten willen zelfregie, zorg thuis en alleen betalen
voor doelmatige en gepaste zorg
Title
2 / 3
Alleen sturen op kosten belemmert
de innovatie die nodig is

We realiseren ons dat sturen op zorgkosten bijdraagt aan een betaalbare premie, maar er is meer nodig. Om de betaalbaarheid, de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in de toekomst te waarborgen, moet de zorg vernieuwen en moet deze meer vanuit klantperspectief worden ingericht. Innovatie is nodig om de verandering in zorgprocessen te versnellen. Daarom willen we in 2018 ook de basis leggen voor deze vernieuwing van zorg. In de medisch specialistische zorg is dat bijvoorbeeld door met zorgaanbieders die met ons de kosten willen beheersen meerjaren contracten af te sluiten om een inhoudelijke vernieuwing van de zorg bij die organisaties mogelijk te maken.  

Voor een lange termijn aanpak van de herziening van de zorg, is het belangrijk dat verzekerden zich moeten kunnen herkennen in de keuzes die we maken. Daarom onderscheiden we vijf klantgroepen: kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met kanker, mensen met psychisch lijden en mensen met hart- en vaatproblematiek. Deze klantgroepen zijn gekozen op basis van ziektelast: samen vormen ze de top vijf. Ze hebben veel, en soms ook langdurig, zorg nodig en ondersteuning bij herstel of leren leven met hun beperkingen. In 2017 werken we dat verder uit door vergezichten te ontwikkelen. Hierin staat centraal hoe we meer zorg thuis en meer zelfregie realiseren met een hogere kwaliteit en lagere kosten. Deze vergezichten vormen samen met de meerjarenafspraken met zorgaanbieders, de basis voor de verandering van het zorglandschap.

Vijf klantgroepen staan centraal in ons beleid
Title
3 / 3
We vragen ziekenhuizen om doelmatigheid
en substitutie van zorg
We versterken de infrastructuur
voor zorg in de wijk

We beseffen dat de verandering die we van de ziekenhuizen vragen niet eenvoudig is. Op korte termijn gaat het om zinniger en zuiniger behandelen om tegemoet te komen aan toenemende vraag. Op langere termijn gaat het om bij gelijkblijvende kosten de zorg transformeren. Daarom gaan we op basis van spiegelinformatie en best practices in gesprek over gepast gebruik van zorg. Zo kijken we kritisch naar de vraag welke zorg het beste in welk ziekenhuis kan worden geboden en welke zorg daar wellicht niet meer thuis hoort. Kunnen we elkaar daar in vinden, dan kan dat  de basis zijn voor een meerjarenafspraak. Een meerjarencontract biedt steun en helpt ziekenhuizen om zorg te verschuiven van de tweede lijn naar huis en de eerste lijn.  We creëren zo zekerheid en rust voor de ziekenhuizen en zetten tegelijk samen stappen zodat de klant meer zorg thuis krijgt en meer zelf regie heeft.

De verschuiving van zorg vanuit het ziekenhuis naar de eerste lijn en de thuissituatie geeft ons ook de taak om met zorgverleners een sterke infrastructuur op te bouwen voor zorg in de wijk. We verwachten dan ook veel van het project ondersteuning infrastructuur eerstelijn. We ontwikkelen de pilot’s zorg in de wijk verder door. Zo ondersteunen we de wijkverpleegkundige, die onze klanten begeleidt in het nemen van eigen regie en investeren we in eerstelijns verblijf om spoed ziekenhuisopnamen te voorkomen. Maar ook hier geldt weer dat gepaste zorg het uitgangspunt is en we in 2018 scherp letten op doelmatigheid en reëele prijzen.

Tot slot

In deze inkoopgids leest u meer over ons inkoop- en innovatiebeleid. Ook leest u meer over kwaliteit en onze pilotprojecten inkopen op waarde (Value Based Procurement).  We kijken uit naar een succesvolle samenwerking bij het maken van afspraken. Laten we samen werken aan toegankelijke,  betaalbare en nog betere zorg voor onze klanten.

We letten op
kwaliteit én kosten  
Voorwoord Olivier Gerrits 

Klanten willen zelfregie, zorg thuis en alleen betalen voor doelmatige en gepaste zorg

Zilveren Kruis wil klanten met raad en daad terzijde staan. Bij het betalen van zorg, het regelen van zorg én het streven naar vitaliteit. Door zorginkoop en innovatie verbeteren we de gezondheid van onze klanten en versterken we hun positie in het zorgproces. We doen dit samen met onze klanten en hun omgeving in het zorgveld.

Klanten willen zelfregie, zorg thuis en alleen betalen
voor doelmatige en gepaste zorg

Bij zorginkoop gaat het erom zowel op kwaliteit als op kosten te sturen en daarbij de juiste balans te vinden. Wat betreft kwaliteit: binnen de zorg geven we ruimte voor ontwikkelingen die onze klanten een betere kwaliteit van leven en meer eigen regie bezorgen, bijvoorbeeld door verplaatsen van zorg naar huis. We willen sturen op doorbraken in de manier waarop de zorg is georganiseerd om de zorg voor onze klanten te verbeteren. Klantmandaat is hierbij altijd het uitgangspunt: we toetsen of ons beleid aansluit bij wat onze klanten belangrijk vinden. We bewaken de toegankelijkheid van de zorg en zorgen voor voldoende keuzemogelijkheden.

Verbeteren van kwaliteit vraagt om een meerjaren aanpak en die moeten we combineren met een nadrukkelijke focus op kosten en doelmatigheid: we leggen onszelf de verplichting op te zorgen dat de premie voor onze klanten betaalbaar blijft. We zien grote verschillen in prijzen voor zorg van vergelijkbare kwaliteit en onze verzekerden willen dat we scherp op kosten letten om de premie betaalbaar te houden voor iedereen.  Daarom is er in 2018 ook aandacht voor zorg die niet doelmatig is of afwijkt van de stand van de wetenschap en praktijk. Dat vraagt om keuzes en die gaan we niet uit de weg. Dat is waarom we zeggen: in termen van zorginkoop wordt 2018 een spannend jaar.

Alleen sturen op kosten belemmert
de innovatie die nodig is

We realiseren ons dat sturen op zorgkosten bijdraagt aan een betaalbare premie, maar er is meer nodig. Om de betaalbaarheid, de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in de toekomst te waarborgen, moet de zorg vernieuwen en moet deze meer vanuit klantperspectief worden ingericht. Innovatie is nodig om de verandering in zorgprocessen te versnellen. Daarom willen we in 2018 ook de basis leggen voor deze vernieuwing van zorg. In de medisch specialistische zorg is dat bijvoorbeeld door met zorgaanbieders die met ons de kosten willen beheersen meerjaren contracten af te sluiten om een inhoudelijke vernieuwing van de zorg bij die organisaties mogelijk te maken.  

Vijf klantgroepen staan centraal in ons beleid

Voor een lange termijn aanpak van de herziening van de zorg, is het belangrijk dat verzekerden zich moeten kunnen herkennen in de keuzes die we maken. Daarom onderscheiden we vijf klantgroepen: kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met kanker, mensen met psychisch lijden en mensen met hart- en vaatproblematiek. Deze klantgroepen zijn gekozen op basis van ziektelast: samen vormen ze de top vijf. Ze hebben veel, en soms ook langdurig, zorg nodig en ondersteuning bij herstel of leren leven met hun beperkingen. In 2017 werken we dat verder uit door vergezichten te ontwikkelen. Hierin staat centraal hoe we meer zorg thuis en meer zelfregie realiseren met een hogere kwaliteit en lagere kosten. Deze vergezichten vormen samen met de meerjarenafspraken met zorgaanbieders, de basis voor de verandering van het zorglandschap.

Tot slot

In deze inkoopgids leest u meer over ons inkoop- en innovatiebeleid. Ook leest u meer over kwaliteit en onze pilotprojecten inkopen op waarde (Value Based Procurement).  We kijken uit naar een succesvolle samenwerking bij het maken van afspraken. Laten we samen werken aan toegankelijke,  betaalbare en nog betere zorg voor onze klanten.

De verschuiving van zorg vanuit het ziekenhuis naar de eerste lijn en de thuissituatie geeft ons ook de taak om met zorgverleners een sterke infrastructuur op te bouwen voor zorg in de wijk. We verwachten dan ook veel van het project ondersteuning infrastructuur eerstelijn. We ontwikkelen de pilot’s zorg in de wijk verder door. Zo ondersteunen we de wijkverpleegkundige, die onze klanten begeleidt in het nemen van eigen regie en investeren we in eerstelijns verblijf om spoed ziekenhuisopnamen te voorkomen. Maar ook hier geldt weer dat gepaste zorg het uitgangspunt is en we in 2018 scherp letten op doelmatigheid en reëele prijzen.

We vragen ziekenhuizen om doelmatigheid
en substitutie van zorg

We beseffen dat de verandering die we van de ziekenhuizen vragen niet eenvoudig is. Op korte termijn gaat het om zinniger en zuiniger behandelen om tegemoet te komen aan toenemende vraag. Op langere termijn gaat het om bij gelijkblijvende kosten de zorg transformeren. Daarom gaan we op basis van spiegelinformatie en best practices in gesprek over gepast gebruik van zorg. Zo kijken we kritisch naar de vraag welke zorg het beste in welk ziekenhuis kan worden geboden en welke zorg daar wellicht niet meer thuis hoort. Kunnen we elkaar daar in vinden, dan kan dat  de basis zijn voor een meerjarenafspraak. Een meerjarencontract biedt steun en helpt ziekenhuizen om zorg te verschuiven van de tweede lijn naar huis en de eerste lijn.  We creëren zo zekerheid en rust voor de ziekenhuizen en zetten tegelijk samen stappen zodat de klant meer zorg thuis krijgt en meer zelf regie heeft.

We versterken de infrastructuur
voor zorg in de wijk