Ons inkoopproces

Er zijn grote verschillen tussen segmenten en regio’s, zowel in de zorgvraag als in het zorgaanbod. De toekomstige zorgvraagontwikkeling (demografisch en technologische ontwikkelingen) stelt ons voor een aantal uitdagende dilemma’s op de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. Om de zorg duurzaam te kunnen blijven organiseren zijn moeilijke keuzes nodig. Dilemma’s waar we graag met u regie op zetten en keuzes maken.

Daarom hanteert Zilveren Kruis meerdere inkoopmethodieken en dat staat uitgewerkt in de inkoopdocumenten. Voor zorgaanbieders is een belangrijke vraag hoe we tot afspraken komen. Waar mogelijk en wenselijk stellen we ons portal open om via digitale inkoop tot contractering te komen. Bij prestatie-inkoop voeren we juist gesprekken met zorgaanbieders op basis van vooraf opgestelde criteria. De derde vorm is onderhandeling over prijs, volume en omzetplafonds, maar ook op regionaal niveau over substitutie van zorg en – bijvoorbeeld voor de GGZ – over beddenafbouw. Bij de pilots waarin we leren hoe Value Based Procurement werkt, werken teams van medewerkers van de zorgaanbieders en van ons intensief samen om het contract te ontwikkelen.

Er zijn grote verschillen tussen segmenten en regio’s, zowel in de zorgvraag als in het zorgaanbod. De toekomstige zorgvraagontwikkeling (demografisch en technologische ontwikkelingen) stelt ons voor een aantal uitdagende dilemma’s op de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. Om de zorg duurzaam te kunnen blijven organiseren zijn moeilijke keuzes nodig. Dilemma’s waar we graag met u regie op zetten en keuzes maken.

Daarom hanteert Zilveren Kruis meerdere inkoopmethodieken en dat staat uitgewerkt in de inkoopdocumenten. Voor zorgaanbieders is een belangrijke vraag hoe we tot afspraken komen. Waar mogelijk en wenselijk stellen we ons portal open om via digitale inkoop tot contractering te komen. Bij prestatie-inkoop voeren we juist gesprekken met zorgaanbieders op basis van vooraf opgestelde criteria. De derde vorm is onderhandeling over prijs, volume en omzetplafonds, maar ook op regionaal niveau over substitutie van zorg en – bijvoorbeeld voor de GGZ – over beddenafbouw. Bij de pilots waarin we leren hoe Value Based Procurement werkt, werken teams van medewerkers van de zorgaanbieders en van ons intensief samen om het contract te ontwikkelen.

Ons inkoopproces
We verslimmen het inkoopproces 

Het proces van zorginkoop moet leiden tot een contract dat meerwaarde heeft voor onze klanten, dat zorgaanbieders de ruimte biedt om zorg van toegevoegde waarde te leveren en dat het ons mogelijk maakt om optimaal te sturen op prijs en kwaliteit. Belangrijk punt hierbij is dat we de administratieve lasten van het proces zelf willen beperken. Bij zelfstandige behandelcentra doen we dit bijvoorbeeld door voorafgaand aan het contractgesprek te Skypen of beeldbellen. Komen we snel tot overeenstemming over de prijs, dan hoeven we geen intensieve inkoopgesprekken te voeren over volumeafspraken.

Ook de generieke inkoopafspraken die we in de medisch specialistische zorg maken zijn een voorbeeld van verslimming van het inkoopproces. Hetzelfde geldt voor de meerjarencontracten met leveranciers van medische hulpmiddelen.

Bij de aanbieders waarmee we aan tafel zitten en inhoudelijk onderhandelen, spelen doelmatigheid, toegankelijkheid en prijs altijd nadrukkelijk een rol in die gesprekken. Dit is dan zo omdat we bij veel van deze aanbieders verbeterpotentieel zien op deze drie gebieden. Zo zorgen we ervoor dat deze onderhandelingsgesprekken zo efficiënt mogelijk kunnen verlopen.

Zilveren Kruis heeft een team, Special Accounts, dat zich bezig houdt met specifieke situaties waarin zorgverleners kunnen (komen te) verkeren zoals dreigend faillissement, fusies en overnames, fraudezaken en kwaliteitsproblemen. Vanuit het perspectief van de klant, met onze zorgplicht in ogenschouw genomen, pakt Zilveren Kruis deze casuïstiek op. Hierbij staat de balans tussen kwaliteit, toegankelijkheid en kosten centraal.

We willen de ruimte voor
verbeteren optimaal benutten 
We kopen voor alle labels van Achmea in

Zilveren Kruis koopt ook in voor de labels Avéro, De Friesland, FBTO, Interpolis, Prolife en OZF.


Voor de zorginkoop op het terrein van de geestelijke gezondheids­zorg, wijkverpleging en MSZ werken Zilveren Kruis en De Friesland Zorgverzekeraar samen. Dat is inclusief de onderwerpen geriatrische revalidatiezorg en dure geneesmiddelen. Grofweg houdt de samenwerking in dat
De Friesland de zorg voor Zilveren Kruis verzekerden in Friesland inkoopt en dat buiten Friesland, Zilveren Kruis
de zorg voor De Friesland verzekerden inkoopt.
Voor de details verwijzen we u naar de
definitieve inkoopdocumenten.