Hulpmiddelen

Hulpmiddelen vormen een complex aandachtsgebied, het gaat om meer dan zestig verschillende hulpmiddelen. Zilveren Kruis streeft hierin waar mogelijk naar stroomlijning en vereenvoudiging. Voor acht thema’s werken we stapsgewijs toe naar meerjarige contracten.

We vereenvoudigen voor twee
hulpmiddelencontracten de inkoopprocedure

Voor hulpmiddelen heeft Zilveren Kruis in 2017 het inkoopbeleid van 2016 voortgezet. Hiermee hebben we achter de schermen ruimte gecreëerd om dit beleid te vereenvoudigen. De evaluatie van dit proces heeft voor de inkoop van 2018 gevolgen voor twee contracten hulpmiddelen: persoonsalarmering en diabetes testmaterialen. Bij beide contracten willen we vereenvoudigen. Tegelijkertijd sturen we hierbij op de zorgkosten, met behoud van de kwaliteit voor onze klanten.

Title
1 / 4
We maken nieuwe inkoopafspraken voor
persoonsalarmering

Voor persoonsalarmering zien wij ruimte voor verbetering. Dit geldt zowel voor de prijs als de kwaliteit van de producten. Uitgangspunt hierbij is dat in de inkoop voor 2018 de zorgaanbieder Eurocross in ieder geval gecontracteerd blijft. Daarnaast contracteren we in het kader van de keuzevrijheid voor onze klanten nog een tweede partij.

Title
2 / 4

Voor diabetestestmaterialen bedienden wij in 2017 twee distributiekanalen: één medische speciaalzaak en alle openbare apothekers die voor dit productsegment wensten te contracteren. 

Voor 2018 is gekozen voor een open contractering waarbij een vaste prijs voor de teststrips is vastgesteld. De open contractering zal voor alle medische speciaalzaken en (openbare) apotheken gelden. Ook maken we geen onderscheid meer in verschillende categorieën meters en strips.

De klant kan erop rekenen dat hij de diabetesstrips krijgt die voldoen aan de gehanteerde kwaliteitseisen en dat hij ook aanspraak kan maken op de hoeveelheid strips die hij nodig heeft.

We hanteren open contractering voor
diabetestestmaterialen

Voor hoorzorg en orthopedische schoenen maken we gebruik van de ruimte in het bestek om de bestaande inkoopprocedures met een jaar te verlengen. Deze verlenging biedt beide partijen rust, en Zilveren Kruis wil die tijd benutten om nieuwe beleidslijnen uit te zetten.

Contractering hoorzorg en orthopedische
schoenen wordt verlengd
We werken gefaseerd toe naar
meerjarencontracten

Uiteindelijk wil Zilveren Kruis op het gebied van hulpmiddelen overal waar dat mogelijk is deze rust creëren, door tot meerjarencontracten te komen. We pakken dit fasegewijs aan door te werken op basis van acht thema’s: ademhalingsondersteuning, auditieve hulpmiddelen, visuele hulpmiddelen, mobiliteitshulpmiddelen, hulpmiddelen aan het lichaam, therapie hulpmiddelen, verzorgingshulpmiddelen en zittend ziekenvervoer inclusief kindvervoer intensieve zorg. Het uitgangspunt is contractering voor drie jaar. Apotheekhoudende huisartsen bieden we voor stomahulpmiddelen een contract aan dat gelijkgesteld is aan dat van de medische speciaalzaken en openbare apotheken. Deze beslissing nemen we vanuit de wens zoveel mogelijk contracten generiek aan te bieden en dus geen onderscheid te maken tussen distributiekanalen. Voor apotheekhoudende huisartsen betekent dit dat zij te maken krijgen met een clusterindeling en een vaste prijs per cluster.

Voor de injecteermaterialen maken we ook de stap naar clustering. Gelet op de grote verscheidenheid aan producten en de grote prijsvariatie die nu bestaan, is de wens om via indeling in een aantal clusters met vaste prijs per cluster het contracteerproces te vereenvoudigen.

De contracten waarbij het beleid niet of nauwelijks wijzigt, veranderen we wel in lay-out en tekstueel om tot meer eenheid in onze contracten te komen.

3 / 4
Title
We volgen de landelijke kwaliteitskaders

Tot slot: bij ons beleid wordt uitgegaan van richtlijnen en protocollen zoals die in het kwaliteitsregister van het Kwaliteitsinstituut zijn opgenomen, bijvoorbeeld de modules continentiezorg, stomazorg en diabeteszorg.

4 / 4

Hulpmiddelen vormen een complex aandachtsgebied, het gaat om meer dan zestig verschillende hulpmiddelen. Zilveren Kruis streeft hierin waar mogelijk naar stroomlijning en vereenvoudiging. Voor acht thema’s werken we stapsgewijs toe naar meerjarige contracten.

Hulpmiddelen

Wat is voor u nog meer interessant

We vereenvoudigen voor twee
hulpmiddelencontracten de inkoopprocedure

Voor persoonsalarmering zien wij ruimte voor verbetering. Dit geldt zowel voor de prijs als de kwaliteit van de producten. Uitgangspunt hierbij is dat in de inkoop voor 2018 de zorgaanbieder Eurocross in ieder geval gecontracteerd blijft. Daarnaast contracteren we in het kader van de keuzevrijheid voor onze klanten nog een tweede partij.

Voor hulpmiddelen heeft Zilveren Kruis in 2017 het inkoopbeleid van 2016 voortgezet. Hiermee hebben we achter de schermen ruimte gecreëerd om dit beleid te vereenvoudigen. De evaluatie van dit proces heeft voor de inkoop van 2018 gevolgen voor twee contracten hulpmiddelen: persoonsalarmering en diabetes testmaterialen. Bij beide contracten willen we vereenvoudigen. Tegelijkertijd sturen we hierbij op de zorgkosten, met behoud van de kwaliteit voor onze klanten.

We maken nieuwe inkoopafspraken
voor persoonsalarmering

Voor diabetestestmaterialen bedienden wij in 2017 twee distributiekanalen: één medische speciaalzaak en alle openbare apothekers die voor dit productsegment wensten te contracteren. 

Voor 2018 is gekozen voor een open contractering waarbij een vaste prijs voor de teststrips is vastgesteld. De open contractering zal voor alle medische speciaalzaken en (openbare) apotheken gelden. Ook maken we geen onderscheid meer in verschillende categorieën meters en strips.

De klant kan erop rekenen dat hij de diabetesstrips krijgt die voldoen aan de gehanteerde kwaliteitseisen en dat hij ook aanspraak kan maken op de hoeveelheid strips die hij nodig heeft.

We hanteren open contractering voor
diabetestestmaterialen

Voor hoorzorg en orthopedische schoenen maken we gebruik van de ruimte in het bestek om de bestaande inkoopprocedures met een jaar te verlengen. Deze verlenging biedt beide partijen rust, en Zilveren Kruis wil die tijd benutten om nieuwe beleidslijnen uit te zetten.

Contractering hoorzorg en orthopedische
schoenen wordt verlengd

Uiteindelijk wil Zilveren Kruis op het gebied van hulpmiddelen overal waar dat mogelijk is deze rust creëren, door tot meerjarencontracten te komen. We pakken dit fasegewijs aan door te werken op basis van acht thema’s: ademhalingsondersteuning, auditieve hulpmiddelen, visuele hulpmiddelen, mobiliteitshulpmiddelen, hulpmiddelen aan het lichaam, therapie hulpmiddelen, verzorgingshulpmiddelen en zittend ziekenvervoer inclusief kindvervoer intensieve zorg. Het uitgangspunt is contractering voor drie jaar. Apotheekhoudende huisartsen bieden we voor stomahulpmiddelen een contract aan dat gelijkgesteld is aan dat van de medische speciaalzaken en openbare apotheken. Deze beslissing nemen we vanuit de wens zoveel mogelijk contracten generiek aan te bieden en dus geen onderscheid te maken tussen distributiekanalen. Voor apotheekhoudende huisartsen betekent dit dat zij te maken krijgen met een clusterindeling en een vaste prijs per cluster.

Voor de injecteermaterialen maken we ook de stap naar clustering. Gelet op de grote verscheidenheid aan producten en de grote prijsvariatie die nu bestaan, is de wens om via indeling in een aantal clusters met vaste prijs per cluster het contracteerproces te vereenvoudigen.

De contracten waarbij het beleid niet of nauwelijks wijzigt, veranderen we wel in lay-out en tekstueel om tot meer eenheid in onze contracten te komen.

We werken gefaseerd toe naar
meerjarencontracten
We volgen de landelijke kwaliteitskaders

Tot slot: bij ons beleid wordt uitgegaan van richtlijnen en protocollen zoals die in het kwaliteitsregister van het Kwaliteitsinstituut zijn opgenomen, bijvoorbeeld de modules continentiezorg, stomazorg en diabeteszorg.